පෙරගෙවුම් දත්ත පැකේජ

දවස පුරාම ඩේටා 110 MB
5 SMS (E2E)
ඊළඟ දවසේ මධ්‍යම රාත්‍රී දක්වා වලංගුය.

දවස පුරාම ඩේටා 275 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 150 MB
5 SMS (E2E)
දින 7ක් වලංගුය

දවස පුරාම ඩේටා 600 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 350 MB
5 SMS (E2E)
දින 21ක් වලංගුය

දවස පුරාම ඩේටා 1GB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 1GB
දින 30ක් වලංගුය

දවස පුරාම ඩේටා 1600 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 1500 MB
දින 30ක් වලංගුය

Super 399

දවස පුරාම ඩේටා 2100 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 2400 MB
දින 30ක් වලංගුය

Super 549

දවස පුරාම ඩේටා 3277 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 4096 MB
දින 30ක් වලංගුය

Super 999

දවස පුරාම ඩේටා 6144 MB
රාත්‍රී කාලය තුල ඩේටා 4096 MB
දින 30ක් වලංගුය

 

දවස පුරාම ඩේටා 12 GB
දින 30ක් වලංගුය (බදු රහිතය)

දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු:199
SMS සක්‍රිය කිරීමට DH1 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 199ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 199 ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු:19
SMS සක්‍රිය කිරීමට D19 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 19ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 19 ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු:49
SMS සක්‍රිය කිරීමට D49 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 49ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 49 ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 99
SMS සක්‍රිය කිරීමට D99 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 99ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 99 ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 299
SMS සක්‍රිය කිරීමට D299 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 299ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 299ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 399
SMS සක්‍රිය කිරීමට D399 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 399ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 399ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 549
SMS සක්‍රිය කිරීමට D549 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 549ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 549ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 999
SMS සක්‍රිය කිරීමට D999 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 999ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 999ඩේටා කාර්ඩ්
දත්ත ප්‍රමාණයේ මිල රු: 1500
SMS සක්‍රිය කිරීමට D1500 ලෙස ටයිප්කර  2211 කෙටි පණිවිඩයක්  යවන්න.
ඇමතුමක් මගින් සක්‍රිය කිරීමට *2211 අමතන්න
USSD මගින් සක්‍රිය කිරීමට #2211# අමතන්න
රීලෝඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු: 1500ක් රීලෝඩ් කරන්න.
කාර්ඩ් මගින් සක්‍රිය කිරීමට රු : 1500ඩේටා කාර්ඩ්
TOP