ப்ரீபெய்ட் டேட்டா பெக்கேஜஸ்

110 MB முழு நாள் டேட்டா
5 SMS (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
மறுநாள் நள்ளிரவு வரை செல்லுப்படியாகும்

275 MB முழு நாள் டேட்டா
150 MB இரவு நேர டேட்டா
5 SMS (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
7 நாட்களுக்கு செல்லுப்படியாகும்

600 MB முழு நாள் டேட்டா
350 MB இரவு நேர டேட்டா
5 SMS (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
21 நாட்களுக்கு செல்லுப்படியாகும்

1GB முழு நாள் டேட்டா
1GB இரவு நேர டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுப்படியாகும்

1600 MB முழு நாள் டேட்டா
1500 MB இரவு நேர டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுப்படியாகும்

சுப்பர் 399

2100 MB முழு நாள் டேட்டா
2400 MB இரவு நேர டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும்

சுப்பர் 549

3277 MB முழு நாள் டேட்டா
4096 MB இரவு நேர டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும்

சுப்பர் 999

6144 MB முழு நாள் டேட்டா
4096 MB இரவு நேர டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும்

 

12 GB முழு நாள் டேட்டா
30 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும் (வரிகள் தவிர்ந்த)

பண்டல் விலை ரூபா. 199
SMS செயற்படுத்தலுக்கு DH1 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.199 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.199/-
பண்டல் விலை ரூபா. 19
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D19 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.19 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.19/-
பண்டல் விலை ரூபா. 49
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D49 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.49 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.49/-
பண்டல் விலை ரூபா. 99
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D99 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.99 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.99/-
பண்டல் விலை ரூபா. 299
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D299 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.299 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.299/-
பண்டல் விலை ரூபா. 399
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D399 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.399 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.399/-
பண்டல் விலை ரூபா. 549
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D549 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.549 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.549/-
பண்டல் விலை ரூபா. 999
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D999 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.999 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.999/-
பண்டல் விலை ரூபா. 1500
SMS செயற்படுத்தலுக்கு D1500 மற்றும் 2211க்கு அனுப்பவும்
IVR செயற்படுத்தலுக்கு; *2211 அழைக்கவும்
USSD செயற்படுத்தலுக்கு #2211# அழைக்கவும்
ரீலோட் பொய்ன்ட் வாயியான செயற்படுத்தல் ரூபா.1500 ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள்
Card Activation Card Rs.1500/-
TOP