இன்டிவிஜுவல் வொய்ஸ் பெக்கேஜஸ்

ஸ்மார்ட் போன் பெக்கேஜஸ்

Smart Plan 450 New

65 இலவச நிமிடங்கள் (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
200க்குள் இலவச குறுந்தகவல்
2.7GB Data Quota
மீள வழங்கப்படும் வைப்பீடு ரூபா.1000
தொடர்புபடுத்தலுக்கான கட்டணம் : இலவசம்
Data Add On : க்ளிக் செய்யவும்

Smart Plan 550 New

100 இலவச நிமிடங்கள் (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
200க்குள் இலவச குறுந்தகவல்
3.9GB Data Quota
மீள வழங்கப்படும் வைப்பீடு ரூபா.1500
தொடர்புபடுத்தலுக்கான கட்டணம் : இலவசம்
Data Add On : க்ளிக் செய்யவும்

Smart Plan 950 New

130 இலவச நிமிடங்கள் (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
200க்குள் இலவச குறுந்தகவல்
7.7GB Data Quota
மீள வழங்கப்படும் வைப்பீடு ரூபா. 1500
தொடர்புபடுத்தலுக்கான கட்டணம் : இலவசம்
Data Add On : க்ளிக் செய்யவும்

Advantage New

165 இலவச நிமிடங்கள் (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
200க்குள் இலவச குறுந்தகவல்
13GB Data Quota
மீள வழங்கப்படும் வைப்பீடு ரூபா.2000
தொடர்புபடுத்தலுக்கான கட்டணம் : இலவசம்
Data Add On : க்ளிக் செய்யவும்

ஸ்டேன்டட் வொய்ஸ் பெக்கேஜ்கள்

Talk 100 New

ரூபா. 100 பெறுமதியான உள்ளூர் அழைப்புகள் (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
மீள வழங்கப்படும் வைப்பீடு ரூபா.500
Connection Fee: Free
Data Add On : க்ளிக் செய்யவும்

Talk 300 New

ரூபா. 300 பெறுமதியான உள்ளூர் அழைப்புகள் (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
மீள வழங்கப்படும் வைப்பீடு ரூபா.800
தொடர்புபடுத்தலுக்கான கட்டணம் : இலவசம்
Data Add On : க்ளிக் செய்யவும்

Talk 500 New

ரூபா. 500 பெறுமதியான உள்ளூர் அழைப்புகள் (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
மீள வழங்கப்படும் வைப்பீடு ரூபா.1500
தொடர்புபடுத்தலுக்கான கட்டணம் : இலவசம்
Data Add On : க்ளிக் செய்யவும்

Talk O Holic New

99 இலவச நிமிடங்கள் (எடிசலாட்- எடிசலாட்)
165MB Data Quota
149MB டேட்டா கோட்டா
மீள வழங்கப்படும் வைப்பீடு ரூபா. 1000
தொடர்புபடுத்தலுக்கான கட்டணம் : இலவசம்
Data Add On : க்ளிக் செய்யவும்

  • அழைப்புக்கான கட்டணம் - ரூபா.1.50 எடிசலாட்- எடிசலாட்
  • அழைப்புக்கான கட்டணம் ரூபா.1.50 எட்டிசலாட்- மற்றையவை
  • எந்தவொரு வலையமைப்புக்கும் ளுஆளு - 25 சதம்
  • ரூபா.1000 தொடக்கம் சகல பெக்கேஜ்களுக்கும் மீள வழங்கப்படும் வைப்பீடு அறவிடப்படும். இது
    பெக்கேஜ்களுக்கு செலுத்தப்படும் கட்டணங்கள் பிரகாரம் வேறுபடும்.
  • மேலதிக டேட்டா பாவனை- 1 MB க்கு 20 சதம்

அரச வரிகளுக்கு உட்பட்டது.
* நிபந்தனைக்குட்பட்டது.

TOP