එටිසලාට් super blaster පසුගෙවුම් සැලැස්ම

අනර්ඝතම අන්තර්ජාල සේවයක් අත්විඳින අතරතුර, අවම ගාස්තු සඳහා ඕනෑම දේශීය අංකයක් අමතන්න.


මාසික ගාස්තු : රු. 100.00
ඕනෑම දේශීය දුරකථන අංකයක් සඳහා ඇමතුම් ගාස්තුව ශත 3 කි. (තත්පරයකට)
නොමිලේ ලැබෙන දත්ත ප්රඇමාණය 2 GB*
ශත 20 (ඕනෑම දේශීය අංකයකට SMS)
ශත 20 (MB එකකට අතිරික්ත දත්ත ගාස්තු)
නැවත ලබාගත හැකි තැන්පතු ගාස්තුව: රු. 500.00

*දිවා කාලය (පෙ.ව. 8.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00) 512 MB; රාත්‍රී කාලය (මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 සිට පෙ.ව. 8.00) 153 MB
මෙම ප්රලබෝධක පැකේජය සක්‍රිය කිරීමට අපගේ Flagship Stores බලන්න.

TOP