ක්‍රිකට් සජීවි විස්තර

ලංකා ක්‍රිකට් සජීවි විස්තර

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාවේ ඇතුලත විස්තර ක්ෂණිකව දැනගන්න

ගාස්තු : තරගයක් සදහා රුපියල් 5 ක් අය කෙරේ
ලියාපදිංචි : CRIKSRI ටයිප් කර 2233 ට එවන්න
අවලංගු කිරීමට : STOP CRIKSRI ටයිප් කර 2233 ට එවන්න

ලංකා ක්‍රිකට් විස්තර - සිංහල

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාවේ ඇතුලත විස්තර ක්ෂණිකව දැනගන්න.

ගාස්තු : තරගයක් සදහා රුපියල් 5 ක් අය කෙරේ
ලියාපදිංචි : CRIKSIN ටයිප් කර 2233 ට එවන්න
අවලංගු කිරීමට : STOP CRIKSIN ටයිප් කර 2233 ට එවන්න

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සජීවි විස්තර

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සජීවි විස්තර ක්ෂණිකව දැනගන්න.

ගාස්තු : තරගයක් සදහා රුපියල් 5 ක් අය කෙරේ
ලියාපදිංචි : CRIKALL ටයිප් කර 2233 ට එවන්න
අවලංගු කිරීමට : STOP CRIKALL ටයිප් කර 2233 ට එවන්න

SLC LIVE
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලයේ පුවත්, ක්‍රියාවන් සහ ඕපාදූප ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ ලබා ගන්න.

ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සක්‍රිය කිරීමට

ලියාපදිංචි : SLC ටයිප් කර 2233 ට එවන්න
අවලංගු කිරීමට : STOP SLC ටයිප් කර 2233 ට එවන්න

සිංහල භාෂාවෙන් සක්‍රිය කිරීමට

ලියාපදිංචි : SLCS ටයිප් කර 2233 ට එවන්න
අවලංගු කිරීමට : STOP SLCS ටයිප් කර 2233 ට එවන්න

ගාස්තු
සේවාව සඳහා මාසිකව රුපියල් 30 ක් අය කරනු ලැබේ. (දින 15 ක් සඳහා රුපියල් 15 ක් අය කෙරේ)
පළමුවර පරිශීලකයන් සඳහා පළමු දින 15 නොමිලේ ලැබේ.

ඉහත සඳහන් ගාස්තු තුල රජයේ බදු ඇතුළත් නොවේ.

TOP