கிரிக்கெட் அலெர்ட் சேவை

இலங்கை கிரிக்கெட் போட்டிகள்

இதில் அங்கத்துவத்தினை பெற்று இலங்கையில் நாடக்கும் அனைத்து போட்டிகளின் முடிவுகளையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

கட்டணம்; ரூபா 5 ஒரு போட்டிக்கு
பதிவிற்கு send CRIKSRI    TO 2233
நிறுத்த   send STOP CRIKSRI  TO    2233

இலங்கை போட்டிகள் சிங்களத்தில்

இதில் அங்கத்துவத்தினை பெற்று இலங்கையில் நாடக்கும் அனைத்து போட்டிகளின் முடிவுகளையும் சிங்களத்தில் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

கட்டணம்- ரூபா 5 ஒரு போட்டிக்கு
பதிவிற்கு send CRIKSIN     TO 2233
நிறுத்த   send STOP CRIKSIN   TO    2233

சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகள்

இதில் அங்கத்துவத்தினை பெற்று சர்வதேச அளவில் நாடக்கும் அனைத்து போட்டி முடிவுகளையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

கட்டணம்; ரூபா 5 ஒரு போட்டிக்கு
பதிவிற்கு send CRIKALL     TO 2233
நிறுத்த   send STOP CRIKALL   TO    2233

எஸ்எல்சீ லைவ்
இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் போட்டிகளை நேரடியாகக் காணலாம். அத்தோடு எஸ்எம்எஸ், அக்ஷன், கொசிப் என்பனவற்றை பெறலாம்.

ஆங்கில அலர்ட்

பதிவிற்கு Send SLC to 2233
நிறுத்த Send STOP SLC to 2233

சிங்கள அலர்ட்

நிறுத்த Send SLCS to 2233
நிறுத்த Send STOP SLCS to 2233

கட்டணங்கள்

ஒரு மாதத்துக்கான கட்டணம் 3௦ ரூபா அறவிடப்படும் (15 நாட்களுக்கு 15 ரூபா அறவிடப்படும்)
முதல் முறையாக பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு இலவசம்

மேற்சொன்ன  கட்டணம் அரசாங்க வரிக்கு அப்பாற்பட்டது

.

TOP