දිනපතා ලොතරැයි ප්‍රතිඵල

ඔබට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය හා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයි ප්‍රතිඵල දිනපතා ලබා ගත හැකිය.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ප්‍රතිඵල

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් පමණක් ලොතරැයි පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම.
ගාස්තුව සතියකට රු.5 යි.

ලියාපදිංචිවීම : DLB වෙත 2233 ට යැවීම
ලියාපදිංචිය ඉවත්කිරීමට : STOP DLB වෙත 2233 ට යැවීම

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ප්‍රතිඵල

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් පමණක් ලොතරැයි පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම.
ගාස්තුව සතියකට රු.5 යි.

ලියාපදිංචිවීම : NLB වෙත 2233 ට යැවීම
ලියාපදිංචිය ඉවත්කිරීමට : STOP NLB වෙත 2233 ට යවන්න

සියලුම ලොතරැයි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය හා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයි පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න.

ලියාපදිංචිවීම : 2233 ට LOT වෙත යවන්න
ලියාපදිංචිය ඉවත්කිරීමට : 2233 ට STOP LOT වෙත යවන්න

Above charges excludes Government Taxes.

TOP