தினந்தோறும் லொத்தர் முடிவுகள்

நீங்கள் அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை மற்றும் தேசிய லொத்தர் சபை ஆகியவற்றின் முடிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை முடிவுகள்

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை முடிவுகளை தினந்தோ ரும் தேசிய அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
கட்டணம் வாரத்துக்கு 5 ரூபா அறவிடப்படும்

பதிவிற்கு : Send DLB to 2233
நிறுத்த : Send STOP DLB to 2233

தேசிய லொத்தர் சபை முடிவுகள்

தேசிய லொத்தர் சபை முடிவுகளை தினந்தோறும் தேசிய அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
கட்டணம் வாரத்துக்கு 5 ரூபா அறவிடப்படும்

பதிவிற்கு : Send NLB to 2233
நிறுத்த : Send STOP NLB to 2233

எல்லா லொத்தர் முடிவுகளையும் பெறுவதற்கு

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை மற்றும் தேசிய லொத்தர் சபை முடிவுகளை தினந்தோரும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
கட்டணம் வாரத்துக்கு 7 ரூபா அறவிடப்படும்

பதிவிற்கு : Send LOT to 2233
நிறுத்த : Send STOP LOT to 2233

Above charges excludes Government Taxes.

TOP