உடல் நலம் தொடர்பான சுவாரசியமான சேவை

டெய்லி ஜோக்ஸ்

தினமும் சிரித்துக்கொண்டே இருக்க இதனைப் பயன்படுத்துங்கள்

பதிவிற்கு : Send JOKE to 2233
நிறுத்த : Send STOP JOKE to 2233

பொன் மொழிகள்

உங்களது வாழ்வை பொன்மயமாக்குவதற்கு நாளாந்தம் பொன் மொழிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்

பதிவிற்கு : Send QUO to 2233
நிறுத்த : Send STOP QUO to 2233

லவ் குரு

உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவரது மனதைக் கவருவதற்கு இதனைப் பெறுங்கள்.

பதிவிற்கு : Send LOVE to 2233
நிறுத்த : Send STOP LOVE to 2233

வரலாற்றில் இன்று

இதே நாளில் என்ன நடந்தது என்பது தொடர்பான ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை

பதிவிற்கு : Send HIS to 2233
நிறுத்த : Send STOP HIS to 2233

அழகுக் குறிப்புகள்

அழகுக் குறிப்புளை இங்கே பெறலாம்.

பதிவிற்கு : Send BTIPS to 2233
நிறுத்த : Send STOP BTIPS to 2233

ஸ்மார்ட்மேன்

சிறந்த ஆளுமையுடனும் கம்பீரமாகவும் எவ்வாறு தோற்றமளிப்பது தொடர்பான விபரங்களைப் பெறலாம்.

பதிவிற்கு : Send MAN to 2233
நிறுத்த : Send STOP MAN to 2233

கட்டணங்கள்
ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.30 அறவிடப்படும். (5 நாட்களுக்கு ரூ.5 அறவிடப்படும்.)
முதற் தடவையாக பயன்படுத்துவோருக்கு முதல் நாள் இலவசம்
மேற்குறிப்பிட்ட கட்டணங்கள் அரசாங்க வரிகளற்றது.

அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கான டிப்ஸ்

வேலைப்பளுமிக்க வாழ்க்கையில் எவ்வாறு அழுத்தத்தைக் குறைத்துக்கொள்ளலாம் என்பதற்கான சில வழிமுறைகளை இதன் மூலம் பெறலாம்.

பதிவிற்கு : Send SR to 2233
நிறுத்த : Send STOP SR to 2233

சிங்களென் ஜோக்ஸ் – சிங்களத்தில் ஜோக்ஸ்

நாள் முழுவதும் புன்னகையுடன் இருக்க நகைச்சுவைகளை இரசியுங்கள்.

பதிவிற்கு : Send SJ to 2233
நிறுத்த : Send STOP SJ to 2233

கட்டணங்கள்
ஒரு நாளுக்கு ரூ.2 அறவிடப்படும். முதற் தடவையாக
பயன்படுத்துவோருக்கு முதல் நாள் இலவசம்.
மேற்குறிப்பிட்ட கட்டணங்கள் அரசாங்க வரிகளற்றது.

லைப் லைன்

ஊக்கப்படுத்தும் பொன்மொழிகள் உங்கள் நாளாந்த வாழ்க்கையை வளப்படுத்தும்

பதிவிற்கு : Send LIFE to 2233
நிறுத்த : Send STOP LIFE to 223

ஒரு நிமிடம் சிந்தியுங்கள்

ஒரு நிமிடம் சிந்திப்பதற்காக டிசான் விக்கிரமரத்தினவிடமிருந்து ஊக்கப்படுத்தல் பொன்மொழிகள்

பதிவிற்கு : Send WIN to 2233
நிறுத்த : Send STOP WIN to 2233

ஒரு நிமிடம் சிந்தியுங்கள்

ஒரு நிமிடம் சிந்திப்பதற்காக டிசான் விக்கிரமரத்தினவிடமிருந்து ஊக்கப்படுத்தல் பொன்மொழிகள்

Reg : Send THINK to 2233
Dereg : Send STOP THINK to 2233

மனச – மனம்

உங்களது வாழ்க்கையை எவ்வாறு விருத்திசெய்யலாம், வெற்றிடையலாம், உங்கள் கனவுகளையும் இலக்குகளையும் நேர்மறையான சிந்தனைகள் வழியாக எவ்வாறு அடையலாம் என்பதை சிங்கிலிஷ் மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம். இதனை உளவியல் விருத்திக்கு உதவும் சஞ்சிகையான மனச சஞ்சிகையின் ஆசிரியர் சாந்த ஜயசுந்தர வழங்குகிறார்.

பதிவிற்கு : Send MANASA to 2233
நிறுத்த : Send STOP MANASA to 2233

கட்டணங்கள்
ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.30 அறவிடப்படும். (15 நாட்களுக்கு ரூ.15 அறவிடப்படும்.)
முதற் தடவையாக பயன்படுத்துவோருக்கு முதல் 15 நாட்கள் இலவசம்.
மேற்குறிப்பிட்ட கட்டணங்கள் அரசாங்க வரிகளற்றது.

பொன் மொழிகள்

உங்களது வாழ்வை பொன்மயமாக்குவதற்கு நாளாந்தம் பொன் மொழிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்

பதிவிற்கு : Send PS to 2233
நிறுத்த : Send STOP PS to 2233

கட்டணம் – 5 நாட்களுக்கு ரூ.5
முதற் தடவையாக பயன்படுத்துவோருக்கு 5 நாட்கள் இலவசம்.

TOP