රැකියා සෙවීම

JOB හන්ට්

ඔබට ගැලපෙන රැකියා පුරප්පාඩු සඳහා ජංගම ඇඟවීම් ලබා ගන්න. අලෙවිකරණ, ගිණුම්කරණය, මූල්‍යමය, තොරතුරු තාක්ෂණ සහ තවත් බොහෝ දේවලින් එම හොඳම වර්ගය තෝරාගත හැකිය.

ලියාපදිංචි වන්න : #424# අමතන්න

මෙය www.JobsJobs.lk මගින් බලගැන්වෙයි

ගාස්තු
රුපියල් 50 ක මුදලක් මෙම සේවාව සඳහා මසකට අය කෙරේ. (රු. 25 ක් දින 15 ක් සඳහා)
පළමුවර පාරිභෝගිකයන් සඳහා පළමු දින 15 නොමිලේ.

ඉහත සඳහන් ගාස්තු රජයේ බදු වලට යටත් වේ.

TOP