ආගමික සේවාවන්

ඉස්ලාම් ලයිෆ්

දිනපතා මෙම සේවාව සමඟ ඉස්ලාමීය අභිප්රේරණයන් උපුටා ගන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : ISL ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP ISL ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

යාච්ඤා වේලාව

මෙම සේවාව සමඟ ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට ඉස්ලාමීය යාච්ඤා කාලයන් ලබා ගන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : PRT ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට :STOP PRT ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ගාස්තු
රුපියල් 30 ක මුදලක් මෙම සේවාව සඳහා මාසිකව අය කරනු ලැබේ ( දින 15 ක් සඳහා රු 15 යි)
පළමුවර පාරිභෝගිකයන් සඳහා පළමු දින 15 නොමිලේ.
ඉහත සඳහන් ගාස්තු රජයේ බදු වලට යටත් වේ.

TOP