ක්‍රීඩා පුවත්

ඉංග්‍රීසි ප්‍රියර් ලීග්

ඉංග්‍රීසි ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟ සඳහා දිනපතා දැනුම් දීම් හා යාවත්කාලීන කිරීම් වලට ලියාපදිංචි වන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : EPL ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට :STOP EPL ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

රග්බි ඇලර්ට්ස්

සියලුම ශ්‍රී ලංකා පාසල් හා සමාජීය තරඟ සඳහා රග්බි යාවත්කාලීනයන් සහ සුපරීක්ෂණ සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.

ලියාපදිංචි වීමට : RUGBY ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP RUGBY ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ඉංග්‍රීසි සේවාව

ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ජාත්යන්තර ක්‍රීඩා පුවත්.

ලියාපදිංචි වීමට : ESN ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP ESN ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

සිංහල සේවාව

සිංහලෙන් ජාත්යන්තර ක්‍රීඩා පුවත්.

ලියාපදිංචි වීමට : SSN ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න
ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට : STOP SSN ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ගාස්තු
රුපියල් 30 ක මුදලක් මෙම සේවාව සඳහා මාසිකව අය කරනු ලැබේ ( දින 15 ක් සඳහා රු 15 යි)
පළමුවර පාරිභෝගිකයන් සඳහා පළමු දින 15 නොමිලේ.
ඉහත සඳහන් ගාස්තු රජයේ බදු වලිට යටත් වේ.

TOP