விளையாட்டு அலெர்ட் செய்திகள்

ஆங்கில முதல் தர போட்டிகள்

இந்த திட்டத்தில் அங்கத்தவராக சேர்ந்து நாள்தோறும் ஆங்கில முதல் தர பிரிமியர் லீக் போட்டி முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

பதிவிற்கு : Send EPL to 2233
நிறுத்த : Send STOP EPL to 2233

ரக்பி அலெர்ட்

இந்த திட்டத்தில் அங்கத்தவராக சேர்ந்து நாள்தோறும் பாடசாலை மற்றும் கழகங்களின் பொடி போட்டி முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

பதிவிற்கு: Send RUGBY to 2233
நிறுத்த : Send STOP RUGBY to 2233

இங்கிலீஷ் அலெர்ட்

இந்த திட்டத்தில் அங்கத்தவராக சேர்ந்து நாள்தோறும் சர்வதேச போட்டி முடிவுகளை ஆங்கில மொழி மூலமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பதிவிற்கு : Send ESN to 2233
நிறுத்த : Send STOP ESN to 2233

சிங்கள அலெர்ட்

இந்த திட்டத்தில் அங்கத்தவராக சேர்ந்து நாள்தோறும் சர்வதேச போட்டி முடிவுகளை சிங்கள மொழி மூலமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பதிவிற்கு : Send SSN to 2233
நிறுத்த : Send STOP SSN to 2233

ஒரு மாதத்துக்கான கட்டணம் 3௦ ரூபா அறவிடப்படும் (15 நாட்களுக்கு 15 ரூபா அறவிடப்படும் (முதல் முறையாக பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு இலவசம்.)

மேற்சொன்ன  கட்டணம் அரசாங்க வரிக்கு அப்பாற்பட்டது

TOP