දෙමළ සේවා

ලියාපදිංචි වීමට :

ALAGU ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

Send STOP ALAGU to 2299

විස්තර

නිරෝගී සම සහ හිසකෙස් සඳහා අලංකාර උපායමාර්ග.

ලියාපදිංචි වීමට:

AYUR ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP AYUR ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

විස්තර

ආයුර්වේද ඖෂධීය උපාය

ලියාපදිංචි වීමට:

BIBLE ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP BIBLE ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

විස්තර

දෙමළ පද වලින්

ලියාපදිංචි වීමට:

CINE ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP CINE ලෙස ටයිප් කර 2233 ට යවන්න

විස්තර

කොලිවුඩ් ලෝකයේ අලුත්ම සම්ප්රප්ලාප සහ පුවත්.

ලියාපදිංචි වීමට:

GEETA ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP GEETA ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

භගවත් ගීතයෙහි අඩංගු ආදර්ශ

ලියාපදිංචි වීමට:

INDR ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP INDR ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

අද දිනය සුවිශේෂී වන්නේ කුමක්ද සඳහාද?

ලියාපදිංචි වීමට:

ISAI ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP ISAI ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

විවිධ සංගීතඥයන් හා නව ඇල්බම පිළිබඳ තොරතුරු

ලියාපදිංචි වීමට:

KADHAL ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP KADHAL ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

ප්‍රේම සම්බන්ධතා, ආලය කිරීම සහ ආදර ඉඟි

ලියාපදිංචි වීමට:

KAVI ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP KAVI ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

ඔබගේ ආදරවන්තයන් සඳහා ප්‍රේමාන්විත කවි

ලියාපදිංචි වීමට:

KADI ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP KADI ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

ඔබට සිනාසෙන්නට විහිළු

ලියාපදිංචි වීමට:

MANA ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP MANA ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

මානසික අවපීඩනයෙන් මිදීමට සහ ඔබට ධනාත්මකව සිටීමට උපදෙස්

ලියාපදිංචි වීමට:

NAGAR ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP NAGAR ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

ඔබගේ ප්‍රතිරුව හොඳින් තබාගැනීමට නව විලාසිතා ප්‍රවණතා

ලියාපදිංචි වීමට:

NATPA ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP NATPA ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

හොඳ පෞරුෂත්වය පවත්වා ගැනීමට ඉඟි

ලියාපදිංචි වීමට:

NERMU ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP NERMU ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සාර්ථකත්වය සඳහා අනුගමනය කළ යුතු දෑ.

ලියාපදිංචි වීමට:

PODU ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP PODU ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

අධ්යාපණික සේවාවන්

ලියාපදිංචි වීමට:

SAMAY ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP SAMAY ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

පිසීම් ඉඟි

ලියාපදිංචි වීමට:

SIDDHA ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP SIDDHA ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

ආයුර්වේද ඖෂධීය උපායයන් (ඉඟි)

ලියාපදිංචි වීමට:

SIND ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP SIND ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

ඔබගේ දිනය අභිවෘද්ධිමත් කරන ප්‍රබෝධමත් සිතුවිලි

ලියාපදිංචි වීමට:

SIVAN ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP SIVAN ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

ශිව දෙවිඳුන්ගේ සුවිශේෂභාවය, හා ශිව දෙවිඳුන් වන්දනය

ලියාපදිංචි වීමට:

SLOG ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP SLOG ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

විවිධ දෙවිවරුන් සඳහා ස්ලෝක / ගායනය / මැතිරුම

ලියාපදිංචි වීමට:

STAR ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP STAR ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

ඔබේ ප්‍රියතම කොලිවුඩී තරු පිළිබඳ දිනපතා තොරතුරු සහ කතා.

ලියාපදිංචි වීමට:

THAT ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP THAT ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

විකට දර්ශන

ලියාපදිංචි වීමට:

THIRU ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP THIRU ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

තිරුක්කාල් පුවත්

ලියාපදිංචි වීමට:

UDAL ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP UDAL ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

හොඳ ශාරීරික හා මානසික තත්වයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා උපදෙස්

ලියාපදිංචි වීමට:

TAGAV ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP TAGAV ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

ලොව වටා විස්මිත සිදුවීම්

ලියාපදිංචි වීමට:

VISHNU ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

ලියාපදිංචිය අහෝසි කිරීමට:

STOP VISHNU ලෙස ටයිප් කර 2299 ට යවන්න

විස්තර

විෂ්ණු සහශ්රනාමම් සොලෝක

සැලකිය යුතු :
මසකට රු. 30 (වාර දෙකකට කීරීම - දින 15 ක් සඳහා 15 ක්)
මසකට රු. 30 (වාර දෙකකට කීරීම - දින 15 ක් සඳහා 15 ක්)

සියලු මිල ගණන් සඳහා බදු රහිත වේ

TOP