அழகு செய்திகள்

பதிவு குறியீடு

SEND ALAGU TO 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP ALAGU to 2299

விளக்கம்

Beauty tips for maintaining good skin & hair

பதிவு குறியீடு

Send AYUR to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP AYUR to 2299

விளக்கம்

Ayurvedic medicinal tips

பதிவு குறியீடு

Send BIBLE to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP BIBLE to 2299

விளக்கம்

Bible verses in Tamil

பதிவு குறியீடு

Send CINE to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP CINE to 2299

விளக்கம்

Latest Gossips & News from the World of Kollywood

பதிவு குறியீடு

Send GEETA to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP GEETA to 2299

விளக்கம்

Teachings from Bhagavath geetha

பதிவு குறியீடு

Send INDR to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP INDR to 2299

விளக்கம்

What is special for this day

பதிவு குறியீடு

Send ISAI to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP ISAI to 2299

விளக்கம்

Information of various musicians and new albums

பதிவு குறியீடு

Send KADHAL to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP KADHAL to 2299

விளக்கம்

Romance, dating and love tips

பதிவு குறியீடு

Send KAVI to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP KAVI to 2299

விளக்கம்

Love Poems just for your loved ones

பதிவு குறியீடு

Send KADI to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP KADI to 2299

விளக்கம்

Kadi Jokes to make you laugh loud

பதிவு குறியீடு

Send MANA to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP MANA to 2299

விளக்கம்

Tips to get relieved from depression & keep you positive

பதிவு குறியீடு

Send NAGAR to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP NAGAR to 2299

விளக்கம்

New fashion trends to keep you looking good

பதிவு குறியீடு

Send NATPA to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP NATPA to 2299

விளக்கம்

Tips to maintain good personality

பதிவு குறியீடு

Send NERMU to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP NERMU to 2299

விளக்கம்

Tips to be followed to clear the interview

பதிவு குறியீடு

Send PODU to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP PODU to 2299

விளக்கம்

Interesting General Knowledge Information

பதிவு குறியீடு

Send SAMAY to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP SAMAY to 2299

விளக்கம்

Cooking tips

பதிவு குறியீடு

Send SIDDHA to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP SIDDHA to 2299

விளக்கம்

Ayurvedic medicinal tips

பதிவு குறியீடு

Send SIND to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP SIND to 2299

விளக்கம்

Inspirational thoughts that will boost your day

பதிவு குறியீடு

Send SIVAN to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP SIVAN to 2299

விளக்கம்

Significance of Lord Shiva, ways to worship Lord Shiva

பதிவு குறியீடு

Send SLOG to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP SLOG to 2299

விளக்கம்

Slokas/Chants/Mantras on various Gods

பதிவு குறியீடு

Send STAR to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP STAR to 2299

விளக்கம்

Get Daily updates & gossips about your favourite Kollywood Stars

பதிவு குறியீடு

Send THAT to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP THAT to 2299

விளக்கம்

Comedy thathuvam

பதிவு குறியீடு

Send THIRU to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP THIRU to 2299

விளக்கம்

Thirukkural

பதிவு குறியீடு

Send UDAL to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP UDAL to 2299

விளக்கம்

Tips for maintaining good health in body & mind

பதிவு குறியீடு

Send TAGAV to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP TAGAV to 2299

விளக்கம்

Amazing happenings from around the world

பதிவு குறியீடு

Send VISHNU to 2299

ரத்து குறியீடு

Send STOP VISHNU to 2299

விளக்கம்

Slokas from Vishnu Sahasranamam

Note :
ஒரு மாதத்துக்கான கட்டணம் 3௦ ரூபா அறவிடப்படும் ( இரண்டு தடவைகளில் அறவிடப்படும்.15 நாட்களுக்கு 15 ரூபா அறவிடப்படும் )
முதல் முறையாக
பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு இலவசம்.

முதல் முறையாக
பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு இலவசம்.

TOP